Gukebwa cyangwa kwisilamuza ku itegeko si ukwica itegeko?

Mu Rwanda, hamaze iminsi haradutse umuco wo gukebwa. Abagabo benshi bashyizweho igitutu ngo ni wo mwambaro ugezweho ku bagabo bagira isuku. Kera, ibyo bintu byo gukebwa byitwaga "kwisilamuza" kuko byari bigenewe abo mu idini ry'Abayisilamu.Bityo,hari ibibazo dukwiye kwibaza:aho iri tegeko ntiryaba ryaraje kwimika iyo migenzereze y'iryo dini ngo ihinduke undi muco nyarwanda? Reka tunavuge ko … Continuer la lecture de Gukebwa cyangwa kwisilamuza ku itegeko si ukwica itegeko?